Samisk norsk oversetter online dating


Utenfor Norge regnes Kolahalvøya i Russland, Lappland i Finland og Norrland i Sverige som innenfor Sápmi.

kommer av samefolkets egen benevnelse på seg selv, sámit eller sápmelaččat (nordsamisk).

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

samisk norsk oversetter online dating-7samisk norsk oversetter online dating-80

Med språkloven er samisk anerkjent som offisielt språk i Norge.

Samiske språk har spesielle rettigheter innenfor Samisk språkforvaltningsområde.

Flere av de samiske språkene er innbyrdes svært ulike, især er det store ulikheter mellom de østsamiske språkene og resten.

Forskjellen mellom nord- og sørsamisk er imidlertid også omtrent like stor som forskjellen mellom norsk og islandsk.

Ellers snakker de aller fleste samer også nasjonalspråket i den staten de bor i, og en del samer er mer fortrolige med dette språket, altså norsk, svensk, finsk eller russisk, enn med samisk.